НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ

 

_LC_1604 as Smart Object-1 _LC_1612 as Smart Object-1 _LC_1618 as Smart Object-1_LC_1624 as Smart Object-1 _LC_1672 as Smart Object-1

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ
На стратегически неформални и аформални компетентности за социални и образователелни професии

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ

Съдържание
Част 1: Национален контекст …………………………………………………………………………………………………. 5
Част 2: Услуги и професионалисти ……………………………………………………………………………………….. 13
Част 3: Намиране на стратегически компетенции …………………………………………………………………. 20

Част 1: Национален контекст
Основни документи ползвани за анализа на тенденциите в образователния и социален сектор на Република България
Актуализираната стратегия по заетостта 2013 г. – 2020 г.
Националният план за действие по заетостта за 2015 г.,
Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.
Населението на България по данни на НСИ към 31 декември 2013 г. е 7 245 677 души, През 2013 г. населението в България продължава да намалява, но с по-забавени темпове. Продължава процесът на остаряване на населението. Тази тенденцията води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 4 472 хил. души, или 61.7% от цялото население. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с над 33 хил. души, или с 0.7% спрямо предходната година. Променящият се профил на работната сила в резултат на демографските дисбаланси и застаряването на населението следва да се отичат при реализиране на политиката в социално-икономическата област.
Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години според данните на НСИ се подобрява – увеличава се броят и делът на населението с висше и средно образование, а намалява с основно и по-ниско образование. Броят на лицата с висше образование е 1 348.7 хил. (19.6%), а лицата, завършили средно образование, са 2 990.4 хиляди (43.4%). Поради промяна на структурата на населението обезпокоително висок остава броят на неграмотните. Броят на лицата, които никога не са посещавали училище, е 81.0 хил., или 1.2% от населението на 7 и повече навършени години. (продължи четене  НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ
На стратегически неформални и аформални компетентности за социални и образователелни професии).